REGULAMIN

Słownik pojęć i definicje:

 • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem AkademiaBezpieczenstwa.pl, na której świadczone są Usługi oraz sprzedawane produkty przez firmę MEDIATIV Paweł Niziołek.

 • Administrator: firma MEDIATIV Paweł Niziołek zarządzająca i świadcząca Usługi w ramach Serwisu AkademiaBezpieczenstwa.pl.

 • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z Usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia Usług przez Serwis.

 • Usługa: należy przez to rozumieć świadczone usługi oraz oferowane produkty w ramach Serwisu www.akademiabezpieczenstwa.pl, włączając w to używanie konta internetowego dostępnego poprzez Serwis.

 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz zamówienie wybranego produktu oferowanego przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zamówienia na stronie AkademiaBezpieczenstwa.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie. • Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa reguły zasady korzystania przez użytkowników z serwisu www.akademiabezpieczenstwa.pl (zwanym dalej: Serwisem).

  2. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do MEDIATIV.  Administrator
  Właścicielem i Administratorem niniejszego serwisu jest firma MEDIATIV Paweł Niziołek, NIP: 5811887695 , REGON: 221062375, adres: Długa 27, 82-500 Kwidzyn, zwana dalej MEDIATIV.

  Korzystanie z usług 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie na stronie: www.akademiabezpieczenstwa.pl.

  2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację zamówienia poprzez płatność lub kod zniżkowy i w efekcie utworzenie nowego Konta Użytkownika oraz (opcjonalnie) wysyłka zamówionych produktów.

  3. W celu korzystania z zasobów Serwisu użytkownik loguje się na swoim indywidualnym Koncie.

  4. Użytkownik loguje się na Konto za pomocą wskazanego w procesie rejestracji Konta loginu oraz otrzymanego hasła.

  5. Złożenie zamówienia i rejestracja konta wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
          a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
          b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu,
          c. dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika,
          d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności.

  6. Usługi dostępne w serwisie są płatne zgodnie z Cennikiem.

  7. Użytkownik nie może sprzedać konta, oddać lub zbyć go w dowolny inny sposób.

  8. Materiały szkoleniowe zostały oznakowane unikalną sygnaturą użytkownika.

  9. Udostępnianie, publiczne odtwarzanie fragmentów lub całości materiałów szkoleniowych jest zabronione. Materiały są chronione prawami autorskimi.

  10. Administrator może zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony, jeśli:
          a. Stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
          b. Użytkownik zalega z płatnościami za Usługę.


  Gwarancja
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r., poz. 827, treść do wglądu pod adresem http://uokik.gov.pl/download.php?id=1224) Kupujący, który jest konsumentem, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym. My rozszerzamy tę gwarancję na 30 dni – bez pytań i formalności. Zgodnie z w/w ustawą, możliwość zwrotu dotyczy tylko konsumentów. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

  Dane osobowe
  1. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta na platfomie szkoleniowej AkademiaBezpieczenstwa.pl oraz świadczenia usługi.

  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.

  3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm oraz reklam umieszczonych w Serwisie.

  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji / materiałów / tekstów / opinii zawartych na niniejszej stronie.

  Użytkownik Serwisu nie może działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z postanowieniami Kodeksu Karnego) i jego bezwzględnym przestrzeganiem.

  3. Wyłączenie odpowiedzialności. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie informacji oraz wiedzy zawartej w szkoleniach. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były poprawne merytorycznie. Informacje zawarte w szkoleniach mają na celu edukację specjalistów ds. zabezpieczeń systemów IT oraz mają przyczynić się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Wykorzystywanie informacji zawartych w szkoleniach w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem jest zabronione.

  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia skierowane przeciwko działaniom Użytkowników, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo. Pełną odpowiedzialność za treść, jak i skutek takich działań/zaniechań ponosi Użytkownik.

  Zmiana Regulaminu
  1. Administrator może zmieniać regulamin.

  2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

  3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.

  4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

  Postanowienia końcowe
  1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  Kontakt
  1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.

  2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email: [email protected] lub formularz kontaktowy.