REGULAMIN

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa reguły zasady korzystania przez użytkowników z serwisu www.akademiabezpieczenstwa.pl (zwanym dalej: Serwisem).

2. „Usługa” - należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu www.akademiabezpieczenstwa.pl, włączając w to używanie konta internetowego dostępnego poprzez Serwis przez użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”).

3. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do MEDIATIV.Administrator
Właścicielem i Administratorem niniejszego serwisu jest firma MEDIATIV, NIP: 5811887695 , REGON: 221062375, adres: Długa 27, 82-500 Kwidzyn, zwana dalej MEDIATIV.

Korzystanie z usług 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie na stronie: www.akademiabezpieczenstwa.pl.

2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację zamówienia poprzez płatność lub kod zniżkowy i w efekcie utworzenie nowego Konta Użytkownika.

3. W celu korzystania z zasobów Serwisu użytkownik loguje się na swoim indywidualnym Koncie.

4. Użytkownik loguje się na Konto za pomocą wskazanego w procesie rejestracji Konta loginu oraz otrzymanego hasła.

5. Złożenie zamówienia i rejestracja konta wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
        a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
        b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu,
        c. dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika,
        d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia,

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych materiałów oraz newsletterów związanych z dziedziną bezpieczeństwa IT / IT Security zarówno pocztą tradycyjną jak i pocztą elektroniczną.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MEDIATIV zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.- Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Usługi dostępne w serwisie są płatne zgodnie z Cennikiem.

9. Użytkownik nie może sprzedać konta, oddać lub zbyć go w dowolny inny sposób.

10. Materiały szkoleniowe zostały oznakowane unikalną sygnaturą użytkownika.

11. Udostępnianie, publiczne odtwarzanie fragmentów lub całości materiałów szkoleniowych jest zabronione. Materiały są chronione prawami autorskimi.

12. Administrator może zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony, jeśli:
        a. Stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
        b. Użytkownik zalega z płatnościami za Usługę.


Gwarancja
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty zakupu może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym. Możliwość rezygnacji zostaje rozszerzona do 30 dni.

Dane osobowe
1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm oraz reklam umieszczonych w Serwisie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji / materiałów / tekstów / opinii zawartych na niniejszej stronie.

Użytkownik Serwisu nie może działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z postanowieniami Kodeksu Karnego) i jego bezwzględnym przestrzeganiem.

3. Wyłączenie odpowiedzialności. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie informacji oraz wiedzy zawartej w szkoleniach. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były poprawne merytorycznie. Informacje zawarte w szkoleniach mają na celu edukację specjalistów ds. zabezpieczeń systemów IT oraz mają przyczynić się do ponoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Wykorzysytwanie informacji zawartych w szkoleniach w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem jest zabronione.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia skierowane przeciwko działaniom Użytkowników, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo. Pełną odpowiedzialność za treść, jak i skutek takich działań/zaniechań ponosi Użytkownik.

Zmiana Regulaminu
1. Administrator może zmieniać regulamin.

2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

Postanowienia końcowe
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.

2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email: [email protected] lub formularz kontaktowy.