POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.akademiabezpieczenstwa.pl lub innych domenach administrowanych przez MEDIATIV (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności.

„Usługa” - należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu www.akademiabezpieczenstwa.pl, włączając w to używanie konta internetowego dostępnego poprzez Serwis przez użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do MEDIATIV.


Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest MEDIATIV, 82-500 Kwidzyn, ul. Długa 27.


Dane osobowe
1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

3. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

4. Do pomyślnej rezalizacji zamówienia wymagane jest podanie przez Użytkownika wybranych danych osóbych, których należy udzielić za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług.

7. Użytkownik ma prawo do wglądu do podanych danych, ich edycji czy usunięcia.

8. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, obsługi procesu rejestracji, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

9. Administrator informuje, że nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych Użytkowników. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line.


Jawne dane osobowe
1. Dane osobowe podane w momencie wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp., w Serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

2. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.


Niezapowiedziane wiadomości
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych klientów osobom/firmom trzecim.


Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
1. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji .

2. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i usługach należących do MEDIATIV.


Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator nigdy nie udostępnia danych kontaktowych klientów osobom/firmom trzecim, chyba że będzie to uzasadnione przepisami prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Prawa Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

3. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.


Wyłączenie odpowiedzialności
1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za komentarze oraz opinie publikowane w Serwisie przez osoby prywatne oraz firmy.


Postanowienia końcowe
1. Usługi w ramach Serwisu będą mogły z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Jakiekolwiek ewentualnie przyszłe zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na główną zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Polityki Prywatności.

3. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie serwisów, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez MEDIATIV.


Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: MEDIATIV, ul. Długa 27, 82-500 Kwidzyn, [email protected]